Vacature Penningmeester PHned - PHned

16 november 2022

Vacature Penningmeester PHned

Wie zijn wij?

PHned is een landelijk netwerk van momenteel ongeveer 150 professionals die werkzaam zijn in public health. We zijn een groeiend netwerk. Onze activiteiten bestaan uit het organiseren van discussiebijeenkomsten, bij- en nascholing en intervisie om het kennisniveau in de Public Health op peil te houden en professionals met elkaar in contact te brengen. We ambiëren de Public Health op een hoger plan te brengen en de professionals werkzaam in de Public Health in staat te stellen optimaal bij te dragen aan de doorontwikkeling van de Public Health en de beroepsgroep. We richten ons daarbij op de drie pijlers:

 1. Kennis delen
 2. Ontmoeten
 3. Lobby/pleitbezorging

Wat bieden we:

 • Een groeiend en bloeiend podium voor en door public health professionals.
 • Een leuk, dynamisch bestuur met een secretaris, penningmeester, portefeuillehouder voor iedere pijler, nl. kennis delen, ontmoeten en lobby/pleitbezorging.
 • Een vereniging waar je je creativiteit en innovatieve ideeën kwijt kunt.
 • Onze basis is op orde, incl. website en online community maar hebben je input nodig voor doorontwikkeling.
 • Een netwerk in binnen- en buitenland op het gebied van de Public Health via de verbindingen met de Federatie voor Gezondheid en de EUPHA.
 • Een zelfstandige taak waarin je je optimaal kunt ontplooien.
 • Je wordt ruimschoots ingewerkt door de huidige penningmeester.

Wat vragen we:

De penningmeester is verantwoordelijk voor de uitvoering van het financiële beleid van PHned en vormt samen met de voorzitter en de secretaris het dagelijks bestuur.

Werkzaamheden specifiek voor de penningmeester:

 • Is verantwoordelijk voor de financiële administratie en verslaglegging in de daarvoor aangewezen digitale systemen, het innen van de contributies, sponsor en reclamegelden, donaties, subsidies en andere gelden.
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarbegroting en eventuele meerjarenbegrotingen en rapporteert tijdens de bestuursvergaderingen over het verloop van de begroting en kan voorstellen doen voor tussentijdse wijzigingen.
 • Werkt volgens vastgestelde begrotingsrichtlijnen en draagt zorg voor een goede financiële bedrijfsvoering waaronder:
  • Verwerken en controleren van uitgaande en binnenkomende facturen en transacties
  • Bijhouden en controleren van de dagelijkse financiële administratie (inkomsten en uitgaven)
  • Betalen van facturen
  • Archiveren van financiële documentatie
  • Beheren en bijhouden van de personeels- en contributieadministratie
 • Doet voorstellen over hoe met het vermogen en de reserves van de vereniging kan worden omgegaan of hoe deze kan worden uitgebreid.
 • Is bevoegd leden met een contributie achterstand en sponsoren met een betalingsachterstand aan het bestuur voor te dragen tot schorsing c.q. contract te verbreken.
 • Geeft aan de kascommissie inzage in alle financiële bescheiden ter voorbereiding op de ALV in mei.
 • Stelt, t.b.v. algemene ledenvergadering, de financiële jaarrapportage samen bestaande uit een jaarrekening van het lopende seizoen en een begroting voor het volgende seizoen.

Algemene bestuurlijke werkzaamheden:

 • Samen met andere bestuursleden en actieve leden werk je enthousiast aan het realiseren van onze visie richting 2030.
 • Voorbereiden van Algemene Ledenvergaderingen die 2 keer per jaar worden gehouden in januari en mei.
 • Met voorzitter, secretaris en ondersteuner voorbereiden en bijwonen(online) bestuursvergaderingen.
 • Beschikbaar vanaf januari 2023, twee tot drie uur per week gemiddeld.
 • Graag uiterlijk 1 december 2022 je reactie met korte motivatie naar secretaris (secretaris@phned.nl). 

Hoeveel tijd kost het?

 • Informeel en naar eigen invulling/mogelijkheden.
 • 6x per jaar bestuursvergadering van 1,5 uur per vergadering.
 • 2 x Algemene Ledenvergadering.
 • Telefonische en mail contacten enkele uren per maand.

Wat moet je kunnen?

 • Enthousiasme
 • Affiniteit met getallen en financiële zaken
 • Je bent een teamplayer
 • Integer en punctueel
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je kunt overweg met de reguliere Microsoftprogramma’s Excel, Outlook en Word, digitale conference platforms als Teams, Zoom en Webex en de digitale omgeving van PHned website met communities en het account op social media als LinkedIn en twitter.
 • Je maakt je gemakkelijk eenvoudige, meer specifieke digitale applicaties eigen, zoals internetbankieren en een incassosysteem.